“Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL: Quy trình và thủ tục thực hiện đầy đủ”

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, là văn bản quy định về quy trình và thủ tục thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Việt Nam. Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nội dung của hướng dẫn này, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần nắm rõ nội dung và tuân thủ đúng quy trình quy định. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về quy trình và thủ tục thực hiện đầy đủ.

Các nội dung chính của hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL được phân thành 9 chương, 41 điều và 3 phụ lục, bao gồm các nội dung chính như sau:

Chương 1: Quy định chung

Chương này quy định về đối tượng áp dụng, mục đích và nguyên tắc thực hiện của hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL.

Chương 2: Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép

Chương này quy định về các điều kiện và thủ tục để được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Việt Nam.

Chương 3: Giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa

Chương này quy định về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa.

Chương 4: Giấy phép thực hiện các hoạt động thể thao

Chương này quy định về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép thực hiện các hoạt động thể thao.

Chương 5: Giấy phép thực hiện các hoạt động du lịch

Chương này quy định về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép thực hiện các hoạt động du lịch.

Chương 6: Giấy phép tổ chức sự kiện

Chương này quy định về thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép tổ chức sự kiện.

Chương 7: Quy định về cơ sở vật chất và thiết bị

Chương này quy định về các yêu cầu về cơ sở vật chất và thiết bị để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Việt Nam.

Chương 8: Quy định về quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chương 8: Quy định về quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chương này quy định về việc quản lý và giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ đúng quy trình và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các hoạt động này.

Chương 9: Quy định về xử phạt vi phạm

Chương này quy định về các hành vi vi phạm quy định của hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL và mức độ xử phạt tương ứng. Các hành vi vi phạm bao gồm như không đủ điều kiện để được cấp giấy phép, vi phạm điều kiện trong giấy phép, không thực hiện đúng quy trình, v.v…

Phụ lục 1: Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép

Phụ lục này chứa các mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Việt Nam.

Phụ lục 2: Mẫu giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Phụ lục này chứa các mẫu giấy phép thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được cấp theo quy định của hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL.

Phụ lục 3: Danh mục các hoạt động được miễn giấy phép thực hiện

Phụ lục này liệt kê các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được miễn giấy phép thực hiện trên địa bàn Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *