“Hướng dẫn sử dụng câu lệnh if else trong lập trình – Tổng quan và ví dụ”

Câu lệnh if else là một phần không thể thiếu trong lập trình. Nó giúp xác định các điều kiện để lựa chọn thực hiện một hành động nào đó. Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình, việc hiểu và sử dụng câu lệnh if else là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan về cách sử dụng câu lệnh if else cùng với ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Câu lệnh if else trong lập trình

Câu lệnh if else là một cấu trúc điều kiện cơ bản trong lập trình, giúp thực hiện một hành động nào đó nếu điều kiện được đưa ra là đúng hoặc sai. Cấu trúc của câu lệnh if else như sau:

if (điều_kiện) {
 // thực hiện nếu điều kiện đúng
} else {
 // thực hiện nếu điều kiện sai
}

Điều kiện ở đây có thể là một biểu thức hoặc giá trị boolean trả về true hoặc false. Nếu điều kiện đúng, các câu lệnh trong khối if sẽ được thực hiện. Ngược lại, các câu lệnh trong khối else sẽ được thực hiện.

Ví dụ về sử dụng câu lệnh if else

Giả sử bạn muốn viết một chương trình kiểm tra số chẵn lẻ. Bạn có thể sử dụng câu lệnh if else như sau:

int number = 7;

if (number % 2 == 0) {
 System.out.println("Số " + number + " là số chẵn");
} else {
 System.out.println("Số " + number + " là số lẻ");
}

Trong ví dụ này, biểu thức điều kiện là “number % 2 == 0”, kiểm tra xem số number có chia hết cho 2 hay không. Nếu có, số đó là số chẵn, ngược lại là số lẻ.

Câu lệnh if else lồng nhau

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh if else lồng nhau để kiểm tra nhiều điều kiện hơn. Ví dụ:

int number = 10;

if (number > 0) {
 if (number % 2 == 0) {
  System.out.println("Số " + number + " là số chẵn dương");
 } else {
  System.out.println("Số " + number + " là số lẻ dương");
 }
} else {
 System.out.println("Số " + number + " là số không dương");
}

Trong ví dụ này, đầu tiên kiểm tra xem số number có lớn hơn 0 hay không. Nếu có, tiếp tục kiểm tra xem số đó là chẵn hay lẻ. Nếu số đó không lớn hơn 0, in ra “Số không dương”.

Kết luận

Câu lệnh if else là một công cụ rất hữu ích trong lập trình, giúp

xác định và thực hiện các hành động dựa trên một điều kiện được đưa ra. Với những ví dụ đơn giản như kiểm tra số chẵn lẻ, bạn có thể dễ dàng hiểu và sử dụng câu lệnh if else trong chương trình của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xử lý các điều kiện phức tạp hơn, có thể sử dụng nhiều câu lệnh if else lồng nhau hoặc cấu trúc switch-case.

Vì vậy, đó là tổng quan về cách sử dụng câu lệnh if else trong lập trình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng các câu lệnh điều kiện khác trong lập trình, hãy tìm hiểu về cấu trúc switch-case hoặc ternary operator.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *