“Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel – Tìm kiếm nhanh giá trị với ví dụ minh họa”

Hàm VLOOKUP là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong Excel, cho phép bạn tìm kiếm và truy xuất dữ liệu từ một bảng dữ liệu lớn. Hàm này đặc biệt hữu ích khi bạn cần liên kết các bảng dữ liệu khác nhau với nhau hoặc khi muốn tìm kiếm giá trị trong bảng dữ liệu lớn. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời cung cấp ví dụ minh họa để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách áp dụng hàm này trong công việc của mình.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Bước 1: Cú pháp của hàm VLOOKUP

Để sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel, bạn cần biết cú pháp của hàm này. Cú pháp của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Bước 2: Giải thích các tham số trong hàm VLOOKUP

Trong cú pháp của hàm VLOOKUP, có 4 tham số cần được giải thích:

 • lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm trong bảng dữ liệu.
 • table_array: Phạm vi của bảng dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm. Phạm vi này bao gồm cả cột dữ liệu cần truy xuất và cột chứa giá trị tương ứng với giá trị cần tìm kiếm.
 • col_index_num: Vị trí của cột chứa giá trị cần truy xuất trong phạm vi của bảng dữ liệu.
 • range_lookup: Tham số tùy chọn, quy định phương pháp tìm kiếm. Nếu range_lookup = 0 hoặc FALSE, Excel sẽ tìm kiếm chính xác giá trị cần truy xuất. Nếu range_lookup = 1 hoặc TRUE hoặc bỏ trống, Excel sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng.

Bước 3: Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm VLOOKUP, hãy xem xét ví dụ sau đây:

=VLOOKUP(1234, A2:B10, 2, 0)

Trong ví dụ này, chúng ta đang tìm kiếm giá trị tương ứng với số 1234 trong cột A2 đến B10. Nếu tìm thấy giá trị này, hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị ở cột thứ 2 trong phạm vi của bảng dữ liệu (ở đây là cột B).

Bước 4: Các tính năng nâng cao của hàm VLOOKUP

Ngoài cách sử dụng cơ bản, hàm VLOOKUP còn có nhiều tính năng nâng cao như:

 • Tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
 • Sử dụng hàm VLOOKUP với n

  Cách sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất

  Bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một bảng dữ liệu. Để làm điều này, bạn cần sử dụng hàm MAX hoặc MIN kết hợp với hàm VLOOKUP.

  Ví dụ, để tìm kiếm giá trị lớn nhất trong cột B của bảng dữ liệu A2:B10, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

  =VLOOKUP(MAX(B2:B10), A2:B10, 2, 0)

  Tương tự, để tìm kiếm giá trị nhỏ nhất trong cột B của bảng dữ liệu A2:B10, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

  =VLOOKUP(MIN(B2:B10), A2:B10, 2, 0)

  Cách sử dụng hàm VLOOKUP với nhiều tiêu chí tìm kiếm

  Hàm VLOOKUP cũng cho phép bạn tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Để làm điều này, bạn cần sử dụng hàm CONCATENATE để kết hợp các tiêu chí lại với nhau.

  Ví dụ, để tìm kiếm giá trị dựa trên tên và địa chỉ của khách hàng trong bảng dữ liệu A2:C10, bạn có thể sử dụng công thức sau đây:

  =VLOOKUP(CONCATENATE(A2,C2), A2:C10, 3, 0)

  Ở đây, hàm CONCATENATE được sử dụng để kết hợp giá trị trong cột A và cột C lại với nhau thành một chuỗi duy nhất. Sau đó, chuỗi này được sử dụng để tìm kiếm giá trị trong cột thứ 3 của bảng dữ liệu.

  Cách sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị xấp xỉ

  Nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị xấp xỉ thay vì giá trị chính xác, bạn có thể sử dụng tham số range_lookup trong hàm VLOOKUP. Khi range_lookup được đặt là TRUE hoặc 1, hàm VLOOKUP sẽ tìm kiếm giá trị gần đúng nhất trong phạm vi bảng dữ liệu.

  Ví dụ, để tìm kiếm giá trị xấp xỉ của 75% trong cột B của bảng dữ liệu A2:B10,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *